Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

kolizja aut

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) to podstawowe i obowiązkowe ubezpieczenie, chroniące posiadacza pojazdu i kierującego pojazdem przed skutkami finansowymi z tytułu ewentualnej szkody spowodowanej w związku z ruchem pojazdu.

Działa w przypadku szkód, które powstały podczas i w związku z:

 • ruchem pojazdu (np. stłuczka, potrącenie rowerzysty lub pieszego, zniszczenie cudzego mienia),
 • wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego (np. porysowaniem lub uszkodzeniem na parkingu cudzego auta),
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu lub
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu.

Dodatkowe opcje:

 • BLS (bezpośrednia likwidacja szkody), oznacza to, że jeśli ktoś uszkodzi Twój pojazd w kolizji, to możesz wystąpić o odszkodowanie do swojego Ubezpieczyciela, który załatwi formalności z Ubezpieczycielem sprawcy i wypłaci Ci odszkodowanie,
 • Ochrona zniżek, nie tracisz dotychczasowych zniżek w przypadku szkody,
 • Zielona Karta – przy wyjeździe do niektórych krajów musisz mieć międzynarodowy certyfikat OC,
 • Usługi Assistance, niezależnie od tego czy będziesz sprawcą lub poszkodowanym w kolizji lub wypadku (w tym holowanie).

Autocasco

Ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia, utraty lub zniszczenia pojazdu – dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy, części zamiennych, wyposażenia czy odszkodowania w przypadku utraty lub zniszczenia auta.

Działa w przypadku:

 • kolizji lub wypadku – np. na drodze, parkingu,
 • kradzieży – np. auta, jego części lub wyposażenia, uszkodzenia bądź zniszczenia pojazdu w czasie włamania lub jego próby,
 • innych zdarzeń – np. pożaru, zalania lub zatopienia, pogryzienia kabli przez kuny, gryzonie, kolizji lub wypadku spowodowanego przez zwierzę, upadku gałęzi lub całego drzewa, burzy, gradu bądź innego zjawiska pogodowego, upadku obiektu latającego (np. drona) itd.
Włamywacz samochodowy

Należy mieć na uwadze, że zakres ubezpieczenia AC może być bardzo różny nawet u tego samego Ubezpieczyciela (dotyczy to zarówno ryzyk jak i np. kosztów czy sposobów naprawy).
Dodatkowo ubezpieczenie AC może występować w postaci tzw. Autocasco od ryzyk nazwanych albo all risk.

Rozwiązaniem gwarantującym najszerszy zakres ochrony jest zawarcie umowy ubezpieczenia AC w wariancie all risk. Oznacza to, że Ubezpieczyciel zapewnia ochronę od wszystkich ryzyk, za wyjątkiem zdarzeń oraz okoliczności wskazanych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), w których odszkodowanie nie przysługuje. Natomiast w przypadku Autocasco od ryzyk nazwanych, Ubezpieczyciel zapewnia ochronę jedynie wskutek zdarzeń wymienionych w OWU.

Dodatkowe opcje:

 • Ochrona zniżek, nie tracisz dotychczasowych zniżek w przypadku szkody.
 • Auto zastępcze – na czas naprawy.
 • Gwarancja wartości pojazdu – wartość auta wyrażona sumą ubezpieczenia jest stała przez cały rok.
 • Auto Ochrona Sumy Ubezpieczenia – czyli nieredukcyjna suma ubezpieczenia.

GAP

Kalkulator i notes

(Guaranteed Asset Protection) – ubezpieczenie od straty finansowej poniesionej w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wskutek wystąpienia szkody całkowitej bądź kradzieży pojazdu.
Uwaga! Zakres ubezpieczenia może być bardzo różny, np. nie wszyscy Ubezpieczyciele udzielają ochrony w przypadku kradzieży.

Rodzaje GAP:

 • GAP fakturowy – Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości różnicy pomiędzy ceną auta w momencie zakupu a jego wartością w momencie powstania szkody. Gap fakturowy zapewnia najszerszy zakres ochrony.
 • GAP indeksowy – Ubezpieczyciel wypłaca dodatkowe, niezależne od wypłaty z Autocasco (AC) odszkodowanie w wysokości około 20-30% wartości auta.
 • GAP finansowy – przy kradzieży bądź szkodzie całkowitej Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości różnicy pomiędzy pozostałymi do spłaty ratami leasingowymi lub kredytowymi a wypłaconym odszkodowaniem z Autocasco (AC).

Pozostałe ubezpieczenia

 • Assistance – holowanie, samochód zastępczy, nocleg, opieka nad dziećmi.
 • Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla kierowcy i pasażerów pojazdu.
 • Asystent zdrowotny – organizacja i pokrycie kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych po wypadku drogowym.
 • Ubezpieczenie szyb – odszkodowanie za uszkodzenie lub zniszczenie szyb w pojeździe nie powoduje utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
 • Ochrona bagażu – odszkodowanie za uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież rzeczy osobistych przewożonych wewnątrz samochodu.
zaparkowane wzdłuż chodnika auta

Porównujemy oferty m.in. następujących ubezpieczycieli:

Logo firmy PZU
Logi firmy Warta HDI
logo firmy Ergo Hestia
Logo firmy Generali
Logo firmy Uniqa
logo firmy AXA
logo firmy vienna
logo firmy Leadenhall
logo firmy Concordia
Logo firmy Colonnade