Specjalna oferta ubezpieczeń dla lekarzy i lekarzy dentystów

Ubezpieczenia indywidualne dla lekarza i lekarza dentysty

związane z wykonywaniem zawodu

minimum formalności – wniosek składany online lub przez call-center – polisę dostarczymy mailem

solidny, największy polski ubezpieczyciel – PZU SA

różne formy płatności:

 • przelew
 • karta płatnicza
 • blik

możliwość płatności ratalnej (nawet co miesiąc), bez zwyżki w składce

Ubezpieczenia lekarskie – obowiązkowe i dobrowolne

Zapewniamy szeroki wachlarz wariantów ubezpieczeniowych dla lekarzy i dentystów bez względu na rodzaj wykonywanej praktyki lekarskiej. W ofercie znajduje się zarówno obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy, jak i dobrowolne kierowane do specjalistów zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie, dzieło, a także prowadzących działalność gospodarczą. Program ubezpieczeniowy odpowiedzialności cywilnej realizuje wszelkie wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Dostarczamy ubezpieczenie OC lekarza z PZU SA, czyli największego polskiego ubezpieczyciela. To daje gwarancję wypłat ewentualnych odszkodowań.

Zapewniamy bogatą ofertę polis dostosowaną do preferencji Klienta. Ubezpieczenie lekarskie jest obowiązkiem każdego specjalisty, który chce wykonywać swój zawód. Dzięki niemu on i jego rodzina zyskują zabezpieczenie finansowe w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Dlatego też warto mieć ubezpieczenie od utraty dochodu. Jest to odpowiednie zabezpieczenie dla rodziny lekarza oraz dla niego samego. Proponujemy również ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego. Jest to oferta indywidualna, dlatego zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym konsultantem.

Pakiet świadczeń dla lekarzy – ubezpieczenie OC lekarza

To nasza specjalna oferta dla prowadzących praktykę lekarską. Ubezpieczenia obowiązkowe lekarzy stanowią gwarancję rezygnacji ubezpieczyciela z prawa do regresu. Obejmują przy tym praktykę indywidualną i grupową oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie. Proponujemy również szereg pakietów dobrowolnych ubezpieczeń OC lekarzy. Są one bardzo korzystne dla tej grupy zawodowej. W odróżnieniu od ubezpieczenia OC lekarzy obowiązkowego oferta bierze pod uwagę profesje podchodzące pod działalność leczniczą. W jego skład zaliczymy również te, które się do niej nie zaliczają i nie podlegają obowiązkowi wykupienia polisy.

Klient ma wybór. Ubezpieczenia lekarskie występują w różnych pakietach, które dobierane są na podstawie wymagań oraz jego specjalności. Zapewnienie sobie zabezpieczenia finansowego jest opłacalne nie tylko dla lekarza, ale także i dla jego rodziny. Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy obejmuje wiele szkód, które mogą zdarzyć się podczas pracy. Zabezpieczenie swojego zdrowia i życia jest wymogiem wykonywania tego zawodu. OC lekarza powinno być obowiązkowe w przypadku działalności leczniczej zarówno w formie indywidualnej praktyki, jak i na podstawie umowy. Dzięki temu wszystkie osoby wykonujące ten zawód mogą być zabezpieczone w następstwie nieszczęśliwych sytuacji losowych.

Polisy przeznaczone wyłącznie dla lekarzy – obowiązkowe ubezpieczenie OC

Posiadamy szereg dobrowolnych wariantów świadczeń w zależności od preferencji i warunków zawodowych każdego klienta. Nasz rozbudowany program ubezpieczenia obowiązkowego jest skierowany do lekarzy i lekarzy dentystów. Zapewniamy polisy na wypadek utraty dochodu, strat poniesionych w wyniku naruszenia ochrony danych osobowych, NNW i nie tylko. Wraz z ubezpieczeniem OC lekarzy obowiązkowym wzmocnią one stabilność finansową każdego ubezpieczonego narażonego na ryzyko nie tylko w miejscu pracy, ale również poza nim. W ramach ubezpieczenia dobrowolnego oferujemy różne warianty.

Wysokość comiesięcznych opłat jest ustalana indywidualnie. Składki ubezpieczenia lekarskiego uzależnione są od wykonywanej specjalizacji. Pozostają przy tym optymalne dla lekarzy prowadzących działalność i zatrudnionych na kontrakcie, a także stażystów. Zarówno w ubezpieczeniu dobrowolnym, jak i ubezpieczeniu obowiązkowym lekarzy zapewniamy ochronę wynikającą z naruszenia praw pacjenta oraz odszkodowania za szkody, które powstały w wyniku chorób zakaźnych. Warto rozważyć zakup któregoś z pakietów. Ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne dla lekarzy można kupić w korzystnej cenie. Składka jest niezależna od miejsca wykonywania zawodu. Ponadto w ofercie znajduje się obowiązkowe ubezpieczenie podmiotu leczniczego. Świadczenie to umożliwia ochronę interesów placówek medycznych.

OC obowiązkowe dla lekarza i lekarza dentysty

Każdy lekarz oraz lekarz dentysta, który wyłącznie w miejscu wezwania wykonuje indywidualną praktykę lub indywidualną praktykę specjalistyczną, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy to również wyłącznej działalności lekarskiej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem. Obowiązkowego ubezpieczenia wymaga również grupowa praktyka lekarska, spółka cywilna, spółka jawna albo spółka partnerska. Trzeba przy tym pamiętać, że wymóg ten niesie jednak za sobą pewne korzyści, które trudno bagatelizować.

Ubezpieczenie obowiązkowe dla lekarzy - dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej forma przedstawiania ofert ubezpieczeń

składka jest niezależna od miejsca wykonywania zawodu (brak zwyżki składki za wykonywanie zawodu w szpitalu lub SOR)

ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów

w zakresie ubezpieczenia:

 • szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa
 • rezygnacja PZU SA z prawa do regresu

Każdy lekarz lub lekarz dentysta zaczyna podlegać obowiązkowi zawarcia ubezpieczenia OC nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej. Ubezpieczenie dla lekarza obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem ze strony ubezpieczonego oraz wynikłe podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Polisa zapewnia zwrot kosztów za szkody wyrządzone także w wyniku rażącego niedbalstwa. Ubezpieczenie OC obowiązkowe lekarza PZU SA gwarantuje, że zakład nie będzie rościł sobie prawa dochodzenia zwrotu wypłaconych należności za tego typu zaniedbania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia lekarzy wynosi 75.000 euro za jedno oraz 350.000 euro za wszystkie zdarzenia, do jakich doszłoby w okresie trwania ubezpieczenia. Wysokość składek jest niezależna od miejsca świadczenia usług. Oznacza to, że opłaty za OC obowiązkowe lekarskie nie będą zawyżane w przypadku wykonywania świadczeń w szpitalach lub na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zapewnia równe składki dla wszystkich lekarzy i dentystów.

OC dobrowolne dla lekarza i lekarza dentysty

obowiązkowe oc lekarza - polisa odpowiedzialności cywilnej lekarza

Dobrowolne nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty jest przeznaczone dla:

 • lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło – WARIANT I,
 • lekarzy prowadzących praktykę lekarską w formie działalności gospodarczej – WARIANT II.

Lekarz ma możliwość wyboru sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu aż do wysokości 6 mln zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza dostępne jest w 2 wariantach.

Wariant I

Wykonywanie zawodu nie jest działalnością leczniczą, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody:

 • na osobie,
 • wyrządzone w ramach wykonywania zawodu lekarza.

Wariant II

Wykonywanie zawodu jest działalnością leczniczą.

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie:

 • nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
 • objętym obowiązkowym ubezpieczeniem OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą – w odniesieniu do szkód, które nie mogą zostać pokryte z tego ubezpieczenia.

Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza w WARIANCIE II jest dostępne w 2 zakresach:

Zakres podstawowy – ochrona ubezpieczeniowa z tytułu OC za szkody:

 • na osobie,
 • wyrządzone w ramach wykonywania zawodu, w tym działalności leczniczej,

Zakres rozszerzony – ochrona ubezpieczeniowa z tytułu OC za szkody:

 • na osobie oraz rzeczowe,
 • wyrządzone w ramach wykonywania zawodu, w tym działalności leczniczej,
 • powstałe w związku z posiadanym mieniem wykorzystywanym w działalności leczniczej.

składka jest niezależna od miejsca wykonywania zawodu (brak zwyżki składki za wykonywanie zawodu w szpitalu lub SOR)

możliwość wyboru sumy gwarancyjnej aż do 6 mln zł

ochrona dla szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta

obejmuje szkody powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy oraz inne pakiety dla lekarzy i dentystów

Proponujemy najkorzystniejsze rozwiązania dostosowane do typu umowy oraz profilu działalności każdego specjalisty medycznego. W ofercie mamy realizowane przez PZU ubezpieczenie dla lekarzy między innymi w zakresie ochrony prawnej dostępne w dwóch wariantach. Zapewniają one wypłatę środków w sytuacji poniesienia strat związanych z dochodzeniem roszczeń przez ubezpieczonego lub obroną przed oskarżeniami wynikającymi z wypadków i błędów medycznych. W naszej ofercie znajduje się m.in. ubezpieczenie OC lekarza w PZU. Warto zapoznać się z dostępnymi opcjami i wybrać najlepszą dla siebie opcję skutkującą zawarciem umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie lekarskie – godna ochrona w przypadku utraty dochodu

W naszej ofercie znajdują się również inne propozycje pakietów dla lekarzy. Są nimi ubezpieczenia od utraty dochodu lekarza dedykowane przede wszystkim osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub pracującym na kontraktach. Ta forma zabezpieczenia zapewnia miesięczne świadczenia w sytuacji czasowej niezdolności do pracy wynikającej z choroby lub wypadku również spowodowanego uprawianiem sportów wysokiego ryzyka. Ubezpieczenie lekarskie w razie utraty dochodu przewiduje wypłatę świadczeń już pierwszego dnia, w którym wystawione zostało zwolnienie. Występuje w dwóch wariantach, dlatego każdy może dobrać pakiet dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Pakiety ubezpieczeń dla lekarzy

Zapewniamy szeroki zakres wysokości składek w przypadku polisy NNW. Ubezpieczenia lekarskie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmują również stażystów, a świadczenia wypłacane są w wyniku m.in. szkód spowodowanych agresją ze strony pacjenta oraz kuracją antyretrowirusową, a także trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, skutkującym brakiem możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy. Jako agencja ubezpieczeniowa dobieramy najkorzystniejsze OC medyczne. Stanowią one zabezpieczenie na rozmaite okoliczności.

Nasza oferta skierowana jest do różnych specjalizacji medycznych. Ubezpieczenie OC lekarza dentysty oraz specjalistów innych profesji medycznych to gwarancja bezpieczeństwa finansowego na wszelkie nieprzewidziane sytuacje. Szeroki pakiet polis pozwoli dopasować najlepsze rozwiązanie dla każdego. Nasza oferta skierowana jest również do placówek prowadzących działalność medyczną. Proponujemy bowiem obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego. Objęte nim są szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania wyrządzone w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenie Utraty Dochodu

Oferujemy również inne rodzaje polis. Ubezpieczenie od utraty dochodu to ochrona przede wszystkim dla lekarzy, którzy pracują na kontraktach lub prowadzą działalność gospodarczą. Pozwala to zagwarantować im poduszkę finansową w czasie różnych sytuacji losowych.

Ubezpieczenie od utraty dochodu może zrekompensować stracone środki finansowe w razie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Dla pełnej ochrony zagwarantowane jest również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa.

W razie czasowej niezdolności do wykonywania pracy lekarza otrzymasz świadczenie miesięczne, które pozwoli Ci utrzymać dotychczasowy poziom życia mimo przerwy w wykonywaniu zawodu.
Czasową niezdolność do wykonywania pracy lekarza może spowodować nieszczęśliwy wypadek – również taki, do którego doszło podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub choroba.

W razie całkowitej niezdolności do wykonywania zawodu otrzymasz świadczenie jednorazowe, które pomoże Ci poradzić sobie w nowej sytuacji.

To Ty sam wybierasz wraz z zawarciem ubezpieczenia wariant i wysokość świadczeń adekwatne do swoich potrzeb.

ubezpieczenie nadwyżkowe i ubezpiecznie dobrowolne w celu świadczenia państwu usług

Wariant I

Jeśli jesteś niezdolny do pracy przez co najmniej 30 dni kalendarzowych, wypłacimy Ci świadczenie z tytułu utraty dochodu za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy począwszy od 1. dnia tej niezdolności, która trwa nie dłużej niż 1 rok.

Wariant II

Jeśli jesteś niezdolny do pracy przez co najmniej 30 dni kalendarzowych, wypłacimy Ci świadczenie z tytułu utraty dochodu za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy począwszy od 31. dnia tej niezdolności, która trwa nie dłużej niż 1 rok.

Wariant I
suma ubezpieczenia
Wariant II
suma ubezpieczenia
Ubezpieczenie utraty dochodu60.000 zł (ok. 164 zł /dzień)120.000 zł (ok. 329 zł /dzień)180.000 zł (ok. 493 zł /dzień)60.000 zł (ok. 179 zł /dzień)120.000 zł (ok. 358 zł /dzień)180.000 zł (ok. 537 zł /dzień)
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków60.000 zł120.000 zł180.000 zł60.000 zł120.000 zł180.000 zł
Świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa60.000 zł120.000 zł180.000 zł60.000 zł120.000 zł180.000 zł
Składka za okres 12 miesięcy928 zł1.857 zł2.784 zł226 zł453 zł678 zł

minimum formalności, brak wymogu potwierdzania i składania oświadczeń o dochodach

możliwość wyboru opcji wypłaty świadczenia już za pierwszy dzień zwolnienia oraz brak karencji

objęte są wypadki związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (np. narciarstwo, wspinaczka, nurkowanie)

dodatkowo ochrona obejmuje całkowite trwałe inwalidztwo i świadczenie w przypadku śmierci

Nie ma okresu karencji ani wymogu przedstawienia ankiety medycznej. Suma ubezpieczenia jest wybierana indywidualnie i niezależna od osiąganych dochodów. Można się ubezpieczyć na: 60 000, 120 000 i 180 000 złotych. Ubezpieczenie przeznaczone dla lekarzy, którzy nie ukończyli 65 roku życia bez względu na formę zatrudnienia

Podstawą wypłaty odszkodowania jest zwolnienie lekarskie (może to być kilka zwolnień lekarskich zachowujących ciągłość) udzielone na łączny okres powyżej 30 dni z powodu nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Omawianie obowiązkowego OC dla lekarzy, wybór dobrowolnego ubezpieczenia oc

Ubezpieczenie ochrony prawnej lekarza i lekarza dentysty gwarantuje organizację i zwrot kosztów profesjonalnej obsługi prawnej w przypadku dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. To gwarancja fachowego wsparcia ze strony specjalistów. Ochrona prawna lekarzy dotyczy przede wszystkim pomocy w przypadku błędów lub wypadków medycznych, które mogą mieć miejsce w procesie leczniczym. W takiej sytuacji jest ona niezbędna, choć oczywiście lepiej, aby nigdy nie była ona potrzebna.

Nasza specjalna oferta polis występuje w dwóch wariantach. Dzięki temu każdy zainteresowany może dobrać formę dla siebie. Proponowane ubezpieczenie lekarskie zapewnia wsparcie prawne w przypadku naruszenia dóbr osobistych związanych z wykonywaniem zawodu (np. utratę dobrego imienia lekarza, znieważenie lub zniesławienie). Dotyczy także sporów prowadzonych z NFZ, postępowań administracyjnych, spraw związanych z prawem pracy czy prowadzonych w zakresie prawa karnego i wykroczeń.

Ubezpieczenie ochrony prawnej lekarza lub lekarza dentysty jest dostępne w 2 wariantach:

Komfort – ochrona obejmuje następujące koszty:

 • dochodzenia przez ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych lub roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych powstałych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu lekarza lub lekarza dentysty;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w postępowaniach cywilnych związanych z nienależytym wykonaniem świadczenia zdrowotnego przez ubezpieczonego;
 • ochroną ubezpieczonego w zakresie prawa karnego i wykroczeń lub dochodzeniem przez ubezpieczonego roszczeń z tytułu popełnienia wobec ubezpieczonego przestępstwa zniesławienia lub znieważenia.

Super – ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty:

 • obroną ubezpieczonego w zakresie postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie postępowań administracyjnych;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie umów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie sporów z NFZ.
WariantSuma ubezpieczeniaSkładka za okres 12 miesięcy
Komfort100.000 zł129 zł
Super500.000 zł315 zł

możliwość bezgotówkowej reprezentacji prawnej przez kancelarie współpracujące z PZU

możliwość wyboru sumy ubezpieczenia do 500.000 zł

obejmuje spory z NFZ

konsultacje prawne telefoniczne i mailowe

Ubezpieczenie NNW z HIV/WZW

W przypadku szeroko rozumianego personelu medycznego środowisko pracy może generować dodatkowe zagrożenia zdrowotne. Ubezpieczenie przeznaczone dla wszystkich lekarzy, również odbywających staże. Zakres obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków (śmierć oraz trwały uszczerbek na zdrowiu) rozszerzone o ekspozycję na HIV i WZW.

Naszym Klientom prezentujemy wiele pakietów świadczeń spełniających wszystkie ich potrzeby. Dlatego w ofercie dostępnych jest pięć wariantów ubezpieczeń lekarskich. Różnią się one wysokością sumy ubezpieczenia – od 10 000 do 200 000 zł. PZU S.A. w ramach ubezpieczenia dla lekarzy zapewnia zwrot kosztów leczenia w sytuacji ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny. Obejmuje to koszt kuracji antyretrowirusowej wraz z niezbędnymi badaniami.

Ampułki laboratoryjne ułożone w rzędach
NNWKoszty leczeniaŚwiadczenie jednorazowe z tytułu HIVŚwiadczenie jednorazowe z tytułu WZWSkładka za okres 12 miesięcy
1.10.000 zł10.000 zł10.000 zł10.000 zł86 zł
2.20.000 zł20.000 zł20.000 zł20.000 zł110 zł
3.50.000 zł50.000 zł50.000 zł50.000 zł170 zł
4.100.000 zł100.000 zł100.000 zł100.000 zł180 zł
5.200.000 zł200.000 zł200.000 zł200.000 zł210 zł

zdarzenia związane z agresją pacjenta objęte ochroną do wysokości pełnej sumy ubezpieczenia

zapewniony zwrot kosztów kuracji antyretrowirusowej wraz z niezbędnymi badaniami

dodatkowo objęte świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu  lub śmierci

Dla kogo obowiązkowe ubezpieczenie podmiotów leczniczych?

Ustawa o działalności leczniczej szczegółowo określa wymogi, które muszą spełniać lekarze prowadzący jednoosobową działalność lub spółki zawiązane w celu leczenia pacjentów. Wśród nich wymienić należy m.in. obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego. Obejmuje ono szkody, które mogą powstać jako wynik prowadzonych lub zaniechanych świadczeń zdrowotnych. Obowiązkowe ubezpieczenie podmiotu leczniczego dotyczy także następstwa zabiegów chirurgii  Plastycznej. Warunkiem jest jednak związek z urazem po wypadku albo wrodzoną chorobą czy wadą.

Ten rodzaj polisy zabezpiecza interesy zarówno placówki medycznej, jak i samego pacjenta. W związku z tym obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego to rozwiązanie systemowe, które jest powszechnie akceptowane. Daje bowiem konkretne gwarancje w sytuacjach, jakich wszyscy wolelibyśmy uniknąć. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą obowiązkowego ubezpieczenia podmiotów leczniczych. Proponujemy w tym zakresie zindywidualizowane i konkurencyjne rozwiązania.

PZU Ochrona Danych – Ubezpieczenie od ryzyk związanych z RODO

Ochrona danych

Pomoc i ochrona w przypadku naruszenia danych osobowych. Ubezpieczenie chroni m.in. przed konsekwencjami naruszenia przepisów, które dotyczą prywatności (w tym RODO i ustawy o ochronie danych osobowych).

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • organizację i pokrycie kosztów pomocy specjalistów (m.in. informatyków, prawników, agencji PR), którzy pomogą zminimalizować skutki zdarzenia,
 • zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i poszkodowanych o zaistniałym incydencie (w tym m.in. pokrycie kosztów: porad prawnych, przygotowania korespondencji i jej wysyłki),
 • pokrycie kar administracyjnych, zadośćuczynień i odszkodowań.

W celu poznania wysokości składki lub zawarcia umowy ubezpieczenia skontaktuj się: