Specjalna oferta ubezpieczeń dla lekarzy i lekarzy dentystów

Ubezpieczenia indywidualne dla lekarza i lekarza dentysty

związane z wykonywaniem zawodu

minimum formalności – wniosek składany online lub przez call-center – polisę dostarczymy mailem

solidny, największy polski ubezpieczyciel – PZU SA

różne formy płatności:

 • przelew
 • karta płatnicza
 • blik

możliwość płatności ratalnej (nawet co miesiąc), bez zwyżki w składce

OC obowiązkowe dla lekarza i lekarza dentysty

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy lekarzy wykonujących działalność leczniczą w poniższych formach:

 • indywidualna praktyka lekarska i indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska i indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
 • grupowa praktyka lekarska, spółka cywilna, spółka jawna albo spółka partnerska.

składka jest niezależna od miejsca wykonywania zawodu (brak zwyżki składki za wykonywanie zawodu w szpitalu lub SOR)

ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów

w zakresie ubezpieczenia:

 • szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa
 • rezygnacja PZU SA z prawa do regresu

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC przez lekarza lub lekarza dentystę powstaje nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej. Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC obejmuje również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. PZU SA bezskładkowo rezygnuje z prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

Suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia OC, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą wynosi 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

OC dobrowolne dla lekarza i lekarza dentysty

Dobrowolne nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty jest przeznaczone dla:

 • lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło – WARIANT I,
 • lekarzy prowadzących praktykę lekarską w formie działalności gospodarczej – WARIANT II.

Lekarz ma możliwość wyboru sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu aż do wysokości 5 mln zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza dostępne jest w 2 wariantach.

Wariant I

Wykonywanie zawodu nie jest działalnością leczniczą, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody:

 • na osobie,
 • wyrządzone w ramach wykonywania zawodu lekarza.

Wariant II

Wykonywanie zawodu jest działalnością leczniczą.

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie:

 • nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
 • objętym obowiązkowym ubezpieczeniem OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą – w odniesieniu do szkód, które nie mogą zostać pokryte z tego ubezpieczenia.

Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza w WARIANCIE II jest dostępne w 2 zakresach:

Zakres podstawowy – ochrona ubezpieczeniowa z tytułu OC za szkody:

 • na osobie,
 • wyrządzone w ramach wykonywania zawodu, w tym działalności leczniczej,

Zakres rozszerzony – ochrona ubezpieczeniowa z tytułu OC za szkody:

 • na osobie oraz rzeczowe,
 • wyrządzone w ramach wykonywania zawodu, w tym działalności leczniczej,
 • powstałe w związku z posiadanym mieniem wykorzystywanym w działalności leczniczej.

składka jest niezależna od miejsca wykonywania zawodu (brak zwyżki składki za wykonywanie zawodu w szpitalu lub SOR)

możliwość wyboru sumy gwarancyjnej aż do 5 mln zł

ochrona dla szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta

obejmuje szkody powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej

Ubezpieczenie Utraty Dochodu

Ubezpieczenie utraty dochodu to ochrona przede wszystkim dla lekarzy, którzy pracują na kontraktach lub prowadzą działalność gospodarczą.

Ubezpieczenie może zrekompensować utracony dochód w razie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem. Dla pełnej ochrony zagwarantowane jest również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa.

W razie czasowej niezdolności do wykonywania pracy lekarza otrzymasz świadczenie miesięczne, które pozwoli Ci utrzymać dotychczasowy poziom życia mimo przerwy w wykonywaniu zawodu.

Czasową niezdolność do wykonywania pracy lekarza może spowodować nieszczęśliwy wypadek – również taki, do którego doszło podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub choroba.

W razie całkowitej niezdolności do wykonywania pracy lekarza otrzymasz świadczenie jednorazowe, które pomoże Ci poradzić sobie w nowej sytuacji.

To Ty sam wybierasz wariant i wysokość świadczeń adekwatne do swoich potrzeb.

Wariant I

Jeśli jesteś niezdolny do pracy przez co najmniej 30 dni kalendarzowych, wypłacimy Ci świadczenie z tytułu utraty dochodu za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy począwszy od 1. dnia tej niezdolności, która trwa nie dłużej niż 1 rok.

Wariant II

Jeśli jesteś niezdolny do pracy przez co najmniej 30 dni kalendarzowych, wypłacimy Ci świadczenie z tytułu utraty dochodu za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy począwszy od 31. dnia tej niezdolności, która trwa nie dłużej niż 1 rok.

Wariant I
suma ubezpieczenia
Wariant II
suma ubezpieczenia
Ubezpieczenie utraty dochodu 60.000 zł (ok. 164 zł /dzień) 120.000 zł (ok. 329 zł /dzień) 180.000 zł (ok. 493 zł /dzień) 60.000 zł (ok. 179 zł /dzień) 120.000 zł (ok. 358 zł /dzień) 180.000 zł (ok. 537 zł /dzień)
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 60.000 zł 120.000 zł 180.000 zł 60.000 zł 120.000 zł 180.000 zł
Świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa 60.000 zł 120.000 zł 180.000 zł 60.000 zł 120.000 zł 180.000 zł
Składka za okres 12 miesięcy 928 zł 1.857 zł 2.784 zł 226 zł 453 zł 678 zł

minimum formalności, brak wymogu potwierdzania i składania oświadczeń o dochodach

możliwość wyboru opcji wypłaty świadczenia już za pierwszy dzień zwolnienia oraz brak karencji

objęte są wypadki związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (np. narciarstwo, wspinaczka, nurkowanie)

dodatkowo ochrona obejmuje całkowite trwałe inwalidztwo i świadczenie w przypadku śmierci

Nie ma okresu karencji ani wymogu przedstawienia ankiety medycznej. Suma ubezpieczenia jest wybierana indywidualnie i niezależna od osiąganych dochodów. Można się ubezpieczyć na: 60 000, 120 000 i 180 000 złotych. Ubezpieczenie przeznaczone dla lekarzy, którzy nie ukończyli 65 roku życia bez względu na formę zatrudnienia

Podstawą wypłaty odszkodowania jest zwolnienie lekarskie (może to być kilka zwolnień lekarskich zachowujących ciągłość) udzielone na łączny okres powyżej 30 dni z powodu nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej lekarza i lekarza dentysty gwarantuje organizację i zwrot kosztów profesjonalnej obsługi prawnej w przypadku dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Ochrona dotyczy przede wszystkim pomocy prawnej w przypadku błędów lub wypadków medycznych, które mogą mieć miejsce w procesie leczniczym.

Ubezpieczenie zapewnia wsparcie prawne w przypadku naruszenia dóbr osobistych związanych z wykonywaniem zawodu (np. utratę dobrego imienia lekarza, znieważenie lub zniesławienie), sporów prowadzonych z NFZ, postępowań administracyjnych, spraw związanych z prawem pracy, spraw prowadzonych w zakresie prawa karnego i wykroczeń.

Ubezpieczenie ochrony prawnej lekarza lub lekarza dentysty jest dostępne w 2 wariantach:

Komfort – ochrona obejmuje następujące koszty:

 • dochodzenia przez ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych lub roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych powstałych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu lekarza lub lekarza dentysty;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w postępowaniach cywilnych związanych z nienależytym wykonaniem świadczenia zdrowotnego przez ubezpieczonego;
 • ochroną ubezpieczonego w zakresie prawa karnego i wykroczeń lub dochodzeniem przez ubezpieczonego roszczeń z tytułu popełnienia wobec ubezpieczonego przestępstwa zniesławienia lub znieważenia.

Super – ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty:

 • obroną ubezpieczonego w zakresie postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie postępowań administracyjnych;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie umów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie sporów z NFZ.
Wariant Suma ubezpieczenia Składka za okres 12 miesięcy
Komfort 100.000 zł 129 zł
Super 500.000 zł 315 zł

możliwość bezgotówkowej reprezentacji prawnej przez kancelarie współpracujące z PZU

możliwość wyboru sumy ubezpieczenia do 500.000 zł

obejmuje spory z NFZ

konsultacje prawne telefoniczne i mailowe

Ubezpieczenie NNW z HIV/WZW

Ubezpieczenie przeznaczone dla wszystkich lekarzy, również odbywających staże. Zakres obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków (śmierć oraz trwały uszczerbek na zdrowiu) rozszerzone o ekspozycję na HIV i WZW.

Dostępnych jest pięć wariantów, różniących się wysokością sumy ubezpieczenia od 10 000 zł do 200 000 zł.

PZU S.A. zapewnia zwrot kosztów leczenia w sytuacji ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny – koszt kuracji antyretrowirusowej wraz z niezbędnymi badaniami.

NNW Koszty leczenia Świadczenie jednorazowe z tytułu HIV Świadczenie jednorazowe z tytułu WZW Składka za okres 12 miesięcy
1. 10.000 zł 10.000 zł 10.000 zł 10.000 zł 86 zł
2. 20.000 zł 20.000 zł 20.000 zł 20.000 zł 110 zł
3. 50.000 zł 50.000 zł 50.000 zł 50.000 zł 170 zł
4. 100.000 zł 100.000 zł 100.000 zł 100.000 zł 180 zł
5. 200.000 zł 200.000 zł 200.000 zł 200.000 zł 210 zł

zdarzenia związane z agresją pacjenta objęte ochroną do wysokości pełnej sumy ubezpieczenia

zapewniony zwrot kosztów kuracji antyretrowirusowej wraz z niezbędnymi badaniami

dodatkowo objęte świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu  lub śmierci

PZU Ochrona Danych – Ubezpieczenie od ryzyk związanych z RODO

Pomoc i ochrona w przypadku naruszenia danych osobowych. Ubezpieczenie chroni m.in. przed konsekwencjami naruszenia przepisów, które dotyczą prywatności (w tym RODO i ustawy o ochronie danych osobowych).

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • organizację i pokrycie kosztów pomocy specjalistów (m.in. informatyków, prawników, agencji PR), którzy pomogą zminimalizować skutki zdarzenia,
 • zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i poszkodowanych o zaistniałym incydencie (w tym m.in. pokrycie kosztów: porad prawnych, przygotowania korespondencji i jej wysyłki),
 • pokrycie kar administracyjnych, zadośćuczynień i odszkodowań.

W celu poznania wysokości składki lub zawarcia umowy ubezpieczenia skontaktuj się: