Specjalna oferta polis ubezpieczeniowych dla lekarzy i lekarzy dentystów ŚIL w Kielcach

Program został przygotowany przez PZU SA we współpracy ze Świętokrzyską Izbą Lekarską w Kielcach (dalej zwaną: ŚIL w Kielcach). Może do niego przystąpić każdy lekarz i lekarz dentysta, który jest członkiem ŚIL w Kielcach.

Program zapewnia lekarzom i lekarzom dentystom szeroką ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowej i dobrowolnej, ochrony prawnej, utraty dochodu oraz konsekwencji ekspozycji na materiał zakaźny.

Logo firmy PZU

Spersonalizowane ubezpieczenie dla medyków

związane z wykonywaniem zawodu

minimum formalności – wniosek składany online lub przez call-center – polisę dostarczymy mailem

solidny, największy polski ubezpieczyciel – PZU SA

różne formy płatności:

 • przelew
 • karta płatnicza
 • blik

możliwość płatności ratalnej (nawet co miesiąc), bez zwyżki w składce

W ramach tej oferty lekarz i lekarz dentysta może zawrzeć umowę dotyczącą:

 • Obligatoryjnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnego z rozporządzeniem Ministra Finansów, rozszerzonego bezpłatnie o m.in. rezygnację przez Ubezpieczyciela z prawa dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody wyrządzonej rażącym niedbalstwem oraz pokrycie kosztów wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej z limitem odpowiedzialności w wysokości 150.000 zł,
 • dodatkowej polisy odpowiedzialności cywilnej, tzw. nadwyżkowego z sumą gwarancyjną aż do 6 mln zł,
 • NNW ze świadczeniem związanym z ekspozycją na ryzyko HIV/WZW,
 • ochrony prawnej,
 • utraty dochodu,
 • podróżnego ubezpieczenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wojażer na rok.

Przymusowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla medyka wykonującego działalność leczniczą

Właściwy dobór ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest niezwykle istotny. Umowa ta pozwoli uniknąć płacenia odszkodowania, zadośćuczynienia, a także wypłaty renty z własnej kieszeni w przypadku zawarcia ugody lub uznania roszczenia przez sąd. Ubezpieczenie dotyczy medyków wykonujących działalność leczniczą w formie m.in. indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej oraz grupowej praktyki lekarskiej. Często to właśnie wybór konkretnej umowy stanowi jedną z najważniejszych decyzji związanych z rozpoczęciem kariery.

Ubezpieczenie obowiązkowe dla lekarzy - dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej forma przedstawiania ofert ubezpieczeń

składka jest niezależna od miejsca wykonywania zawodu (brak zwyżki składki za wykonywanie zawodu w szpitalu lub SOR)

ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów

w zakresie ubezpieczenia:

 • szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa
 • rezygnacja PZU SA z prawa do regresu
 • depozyt sądowy z limitem 150.000 zł
Lekarze I grupy ryzykaLekarze II grupy ryzykaLekarze III grupy ryzyka
75 zł180 zł380 zł

Każdy lekarz lub lekarz dentysta zaczyna podlegać obowiązkowi zawarcia ww. ubezpieczenia nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej. Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem ze strony ubezpieczonego oraz wynikłe podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Polisa zapewnia zwrot kosztów za szkody wyrządzone także w wyniku rażącego niedbalstwa. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń gwarantuje, że zakład nie będzie rościł sobie prawa dochodzenia zwrotu wypłaconych należności za tego typu zaniedbania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przymusowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia lekarzy wynosi 75.000 euro za jedno oraz 350.000 euro za wszystkie zdarzenia, do jakich doszłoby w okresie trwania ubezpieczenia. Wysokość składek jest niezależna od miejsca świadczenia usług. Oznacza to, że opłaty za polisę nie będą zawyżane w przypadku wykonywania świadczeń w szpitalach lub na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zapewnia równe składki dla wszystkich lekarzy i dentystów.

Dodatkowe ubezpieczenie dla medyków i dentystów

obowiązkowe oc lekarza - polisa odpowiedzialności cywilnej lekarza

Nieobowiązkowe nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty jest przeznaczone dla:

 • lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło – WARIANT I,
 • lekarzy prowadzących praktykę lekarską w formie działalności gospodarczej – WARIANT II.

Lekarz ma możliwość wyboru sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu aż do wysokości 6 mln zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza dostępne jest w 2 wariantach.

Wariant I

Wykonywanie zawodu nie jest działalnością leczniczą, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podmiotu pracującego w tej branży.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody:

 • na osobie,
 • wyrządzone w ramach wykonywania zawodu lekarza.

Wariant II

Wykonywanie zawodu jest działalnością leczniczą.

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie:

 • nieobjętym obligatoryjnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
 • objętym przymusowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – w odniesieniu do szkód, które nie mogą zostać pokryte z tego ubezpieczenia.

Dodatkowa polisa lekarza w WARIANCIE II jest dostępne w 2 zakresach:

Zakres podstawowy – ochrona ubezpieczeniowa za szkody::

 • na osobie,
 • wyrządzone w ramach wykonywania zawodu, w tym działalności leczniczej,

Zakres rozszerzony – ochrona ubezpieczeniowa za szkody:

 • na osobie oraz rzeczowe,
 • wyrządzone w ramach wykonywania zawodu, w tym działalności leczniczej,
 • powstałe w związku z posiadanym mieniem wykorzystywanym w działalności leczniczej.

składka jest niezależna od miejsca wykonywania zawodu (brak zwyżki składki za wykonywanie zawodu w szpitalu lub SOR)

możliwość wyboru sumy gwarancyjnej aż do 6 mln zł

ochrona dla szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta

obejmuje szkody powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej

Polisa i różne pakiety dla medyków i dentystów w razie utraty dochodu

Proponujemy najkorzystniejsze rozwiązania dostosowane do typu umowy oraz profilu działalności każdego specjalisty medycznego. W ofercie mamy realizowane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń ubezpieczenie dla medyków między innymi w zakresie ochrony prawnej dostępne w dwóch wariantach. Zapewniają one wypłatę środków w sytuacji poniesienia strat związanych z dochodzeniem roszczeń przez ubezpieczonego lub obroną przed oskarżeniami wynikającymi z wypadków i błędów medycznych.

Polisa lekarska – godna ochrona w przypadku utraty dochodu

W naszej ofercie znajdują się również inne propozycje pakietów dla lekarzy. Są nimi ubezpieczenia gwarantujące płynność finansową w przypadku utraty dochodu, dedykowane przede wszystkim osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub pracującym na kontraktach. Ta forma zabezpieczenia zapewnia miesięczne świadczenia w sytuacji czasowej niezdolności do pracy wynikającej z choroby lub wypadku również spowodowanego uprawianiem sportów wysokiego ryzyka. Polisa lekarska w razie utraty stałego dochodu przewiduje wypłatę świadczeń już pierwszego dnia, w którym wystawione zostało zwolnienie. Występuje w dwóch wariantach, dlatego każdy może dobrać pakiet dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Pakiety ubezpieczeń dla medyków

Zapewniamy szeroki zakres wysokości składek w przypadku polisy NNW. Polisy lekarskie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmują również stażystów, a świadczenia wypłacane są w wyniku m.in. szkód spowodowanych agresją ze strony pacjenta oraz kuracją antyretrowirusową, a także trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Jako agencja ubezpieczeniowa dobieramy najkorzystniejsze oferty stanowiące zabezpieczenie na rozmaite okoliczności. Taka ochrona lekarza dentysty oraz specjalistów innych profesji medycznych to gwarancja bezpieczeństwa finansowego na wszelkie nieprzewidziane okoliczności. Szeroki pakiet polis pozwoli dopasować najlepsze rozwiązanie dla każdego. Nasza oferta skierowana jest również do placówek prowadzących działalność medyczną. Proponujemy bowiem narzucone przepisany ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego. Objęte nim są szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania wyrządzone w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Dodatkowe zabezpieczenie w przypadku utraty źródeł finansowania

Oferujemy również inne rodzaje polis, np. od utraty dochodu. To przede wszystkim ochrona dla lekarzy, którzy pracują na kontraktach lub prowadzą działalność gospodarczą. Pozwala to zagwarantować im poduszkę finansową w czasie różnych sytuacji losowych.

Ubezpieczenie może zrekompensować utracony dochód w razie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem. Dla pełnej ochrony zagwarantowane jest również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa.

W razie czasowej niezdolności do wykonywania pracy lekarza otrzymasz świadczenie miesięczne, które pozwoli Ci utrzymać dotychczasowy poziom życia mimo przerwy w wykonywaniu zawodu.
Czasową niezdolność do wykonywania pracy lekarza może spowodować nieszczęśliwy wypadek – również taki, do którego doszło podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub choroba.

W razie całkowitej niezdolności do wykonywania zawodu otrzymasz świadczenie jednorazowe, które pomoże Ci poradzić sobie w nowej sytuacji.

To Ty sam wybierasz wariant i wysokość świadczeń adekwatne do swoich potrzeb.

ubezpieczenie nadwyżkowe i ubezpiecznie dobrowolne w celu świadczenia państwu usług

Wariant I

Jeśli jesteś niezdolny do pracy przez co najmniej 30 dni kalendarzowych, wypłacimy Ci świadczenie z tytułu utraty dochodu za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy począwszy od 1. dnia tej niezdolności, która trwa nie dłużej niż 1 rok.

Wariant II

Jeśli jesteś niezdolny do pracy przez co najmniej 30 dni kalendarzowych, wypłacimy Ci świadczenie z tytułu utraty dochodu za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy począwszy od 31. dnia tej niezdolności, która trwa nie dłużej niż 1 rok.

Wariant I
suma ubezpieczenia
Wariant II
suma ubezpieczenia
Ubezpieczenie utraty dochodu60.000 zł (ok. 164 zł /dzień)120.000 zł (ok. 329 zł /dzień)180.000 zł (ok. 493 zł /dzień)60.000 zł (ok. 179 zł /dzień)120.000 zł (ok. 358 zł /dzień)180.000 zł (ok. 537 zł /dzień)
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków60.000 zł120.000 zł180.000 zł60.000 zł120.000 zł180.000 zł
Świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa60.000 zł120.000 zł180.000 zł60.000 zł120.000 zł180.000 zł
Składka za okres 12 miesięcy928 zł1.857 zł2.784 zł226 zł453 zł678 zł

minimum formalności, brak wymogu potwierdzania i składania oświadczeń o dochodach

możliwość wyboru opcji wypłaty świadczenia już za pierwszy dzień zwolnienia oraz brak karencji

objęte są wypadki związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (np. narciarstwo, wspinaczka, nurkowanie)

dodatkowo ochrona obejmuje całkowite trwałe inwalidztwo i świadczenie w przypadku śmierci

Nie ma okresu karencji ani wymogu przedstawienia ankiety medycznej. Suma ubezpieczenia jest wybierana indywidualnie i niezależna od osiąganych dochodów. Można się ubezpieczyć na: 60 000, 120 000 i 180 000 złotych. Ubezpieczenie przeznaczone dla lekarzy, którzy nie ukończyli 65 roku życia bez względu na formę zatrudnienia

Podstawą wypłaty odszkodowania jest zwolnienie lekarskie (może to być kilka zwolnień lekarskich zachowujących ciągłość) udzielone na łączny okres powyżej 30 dni z powodu nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Omawianie obowiązkowego OC dla lekarzy, wybór dobrowolnego ubezpieczenia oc

Ubezpieczenie ochrony prawnej medyków i dentystów gwarantuje organizację i zwrot kosztów profesjonalnej obsługi prawnej w przypadku dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Ochrona dotyczy przede wszystkim pomocy prawnej w przypadku błędów lub wypadków medycznych, które mogą mieć miejsce w procesie leczniczym.

Nasza specjalna oferta polis występuje w dwóch wariantach. Dzięki temu każdy zainteresowany może dobrać formę dla siebie. Proponowane ubezpieczenie lekarskie zapewnia wsparcie prawne w przypadku naruszenia dóbr osobistych związanych z wykonywaniem zawodu (np. utratę dobrego imienia lekarza, znieważenie lub zniesławienie). Dotyczy także sporów prowadzonych z NFZ, postępowań administracyjnych, spraw związanych z prawem pracy czy prowadzonych w zakresie prawa karnego i wykroczeń.

Polisa ochrony prawnej lekarza lub lekarza dentysty jest dostępne w 2 wariantach:

Komfort – ochrona obejmuje następujące koszty:

 • dochodzenia przez ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych lub roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych powstałych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu lekarza lub lekarza dentysty;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w postępowaniach cywilnych związanych z nienależytym wykonaniem świadczenia zdrowotnego przez ubezpieczonego;
 • ochroną ubezpieczonego w zakresie prawa karnego i wykroczeń lub dochodzeniem przez ubezpieczonego roszczeń z tytułu popełnienia wobec ubezpieczonego przestępstwa zniesławienia lub znieważenia.

Super – ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty:

 • obroną ubezpieczonego w zakresie postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie postępowań administracyjnych;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie umów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie sporów z NFZ.
WariantSuma ubezpieczeniaSkładka za okres 12 miesięcy
Komfort100.000 zł129 zł
Super500.000 zł315 zł

możliwość bezgotówkowej reprezentacji prawnej przez kancelarie współpracujące z PZU

możliwość wyboru sumy ubezpieczenia do 500.000 zł

obejmuje spory z NFZ

konsultacje prawne telefoniczne i mailowe

Ubezpieczenie NNW z HIV/WZW

Ubezpieczenie przeznaczone dla wszystkich lekarzy, również odbywających staże. Zakres obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków (śmierć oraz trwały uszczerbek na zdrowiu) rozszerzone o ekspozycję na HIV i WZW.

Naszym klientom prezentujemy wiele pakietów świadczeń spełniających wszystkie ich potrzeby. Dlatego w ofercie dostępnych jest pięć wariantów ubezpieczeń lekarskich. Różnią się one wysokością sumy ubezpieczenia – od 10 000 do 200 000 zł.

PZU S.A. zapewnia zwrot kosztów leczenia w sytuacji ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny – koszt kuracji antyretrowirusowej wraz z niezbędnymi badaniami.

Ampułki laboratoryjne ułożone w rzędach
NNWKoszty leczeniaŚwiadczenie jednorazowe z tytułu HIVŚwiadczenie jednorazowe z tytułu WZWSkładka za okres 12 miesięcy
1.10.000 zł10.000 zł10.000 zł10.000 zł86 zł
2.20.000 zł20.000 zł20.000 zł20.000 zł110 zł
3.50.000 zł50.000 zł50.000 zł50.000 zł170 zł
4.100.000 zł100.000 zł100.000 zł100.000 zł180 zł
5.200.000 zł200.000 zł200.000 zł200.000 zł210 zł

zdarzenia związane z agresją pacjenta objęte ochroną do wysokości pełnej sumy ubezpieczenia

zapewniony zwrot kosztów kuracji antyretrowirusowej wraz z niezbędnymi badaniami

dodatkowo objęte świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu  lub śmierci